Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

11. juli 2020, 19.30

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

I medfør af § 29, stk. 2, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål:

1) At beskytte naturværdierne i og omkring Furesøen og herunder specielt beskytte de naturværdier, som har begrundet, at Furesøen er udpeget til EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde.

2) At sikre en rekreativ benyttelse af Furesøen og dens bredarealer, der giver borgerne gode muligheder for et aktivt friluftsliv i harmoni med hinanden, floraen og faunaen.

3) At sikre de landskabelige værdier på og omkring Furesøen.

Færdsel og ordensregler

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder for Furesøen som vist i kortbilag 1.

§ 3. Færdsel med robåde, sejlbåde, joller, kanoer, kajakker og sejlbrædder, der drives uden motorkraft, er tilladt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Sejlads med motor kræver tilladelse af Naturstyrelsen, og må kun finde sted i overensstemmelse med de i bilag 1 nævnte bestemmelser samt de vilkår, der fastsættes i motortilladelsen, jf. Naturstyrelsens »Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen«.

Stk. 3. Sejlads på Furesøen er underlagt de til enhver tid gældende regler for sejlads m.v. i visse danske farvande og dermed de internationale søvejsregler med den tilføjelse, at sejlfartøjer skal gå af vejen for fartøjer under roning.

Stk. 4. Der må gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning.

Stk. 5. Anden færdsel, herunder dykning med flasker, kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

§ 4. Udlejning af fartøjer samt erhvervsmæssig personbefordring på søen må ikke drives uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 2. Enhver form for kommercielle aktiviteter, reklame- og filmoptagelser og lignende på Furesøen må ikke finde sted uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

§ 5. Alle, der færdes på søen, skal optræde hensynsfuldt.

Stk. 2. Færdsel på søen sker på eget ansvar.

Stk. 3. Brug af musikinstrumenter, radio, højttalere eller lignende må kun finde sted, hvis det ikke giver anledning til ulempe for andre.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at medtage skydevåben, forstyrre dyrelivet, indsamle planter, færdes i siv- og rørbevoksninger eller bevoksninger af åkander.

Stk. 5. Al jagt på Furesøen er forbudt.

Stk. 6. Der må ikke efterlades affald i eller ved søen.

Stk. 7. Udlægning af bøjer og lignende kan kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 8. Alle, der færdes på søen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af ejeren eller dennes repræsentant.

Fiskeri

§ 6. Lystfiskeri i Furesøen er tilladt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2.

Reklamer

§ 7. Reklamer på broer og andre faste installationer på søfladen er forbudt.

Stk. 2. På bådskrog må placeres reklametekst, hvor skriftsnittet ikke er større end 10 x 10 cm eller et logo, der ikke overstiger 50 x 50 cm eller tilsvarende areal. Gæstebåde, som kortvarigt deltager i konkurrencer og lignende, er ikke omfattet af disse begrænsninger.

Broer, havne, anvendelse af sø- og opgrødearealer m.v.

§ 8. Etablering af nye og hovedrenovering af eksisterende anlæg (broer, moler, søbredssikringer, havne, ramper og lignende) på sø- eller opgrødeareal kræver en tilladelse af ejeren. Tilladelse gives i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Afgravning, rørskær, fældning af træer og buske, opfyldning eller lignende på sø- eller opgrødeareal kan kun ske efter tilladelse fra ejeren.

Stk. 3. Det er tilladt bredejere at have en enkelt båd liggende for svaj ud for sin ejendom inden for 20 m fra ejendommen. Reklametekster, som nævnt i § 7 stk. 2, må ikke anvendes på svajliggende både.

Dispensationer og klage m.v.

§ 9. Som ejer af størstedelen af Furesøen kan Naturstyrelsen dispensere fra de i disse regler fastsatte bestemmelser eller fastsætte konkrete regler, der afviger fra de generelle bestemmelser.

Stk. 2. Eksisterende tilladelser, som ikke er i overensstemmelse med disse regler, er som hovedregel gældende til udløb eller til konditionerne for tilladelsen ikke længere er til stede. Naturstyrelsen kan dog, hvis det skønnes nødvendigt, opsige gældende tilladelser med varsel.

§ 10. Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4 eller § 5, stk. 1, og 3-8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1205 af 20. november 2006 om færdsel m.v. på Furesøen ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Bilag 1

Særlige sejladsbestemmelser

1) Reglerne for sejlads på Furesøen er gældende for sejladsområdet. Dette afgrænses af Fiskebækkens og Vejlesøkanalens udløb i Furesøen og Hjortholmbroen, jf. kortbilag 1.

2) Udenfor sejladsområdet er Vejlesøkanal og Vejlesø, men Rudersdal kommune tillader sejlads med motor, såfremt Naturstyrelsen har meddelt motortilladelse til Furesøen til de pågældende. På strækningen mellem Vejlesø og Furesø må der maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob.

3) Udenfor sejladsområdet er ligeledes strækningen fra Hjortholmbroen til Frederiksdal Sluse, hvor sejladsen er reguleret af vandløbsregulativet for Mølleåen. Kommunalbestyrelsen administrerer som vandløbsmyndighed sejladsbestemmelserne for denne strækning. For de lodsejere og brugere, der er hjemmehørende ved kanalen, giver vandløbsregulativet adgang til motorsejlads på denne strækning med en maksimal hastighed på 3 knob, såfremt Naturstyrelsen har meddelt motortilladelse til Furesøen til de pågældende. Naturstyrelsens repræsentant har på samme vilkår tilladelse til at sejle med motorbåd på kanalen.

4) I den afmærkede korridor mellem vandskiområdet og søbred må der ikke sejles med motor eller sejl.

5) Når der dyrkes vandskisport skal andre fartøjer holde klar af vandskiområdet.

6) Der må ikke sejles ind i de markerede badearealer ved Furesøbad, Kinabugten og Frederiksdal Fribad.

7) I perioden fra 1. oktober til 31. marts er brætsejlads kun tilladt i den del af Furesøen, som ligger NV for en linje, der går fra Lille Kalv til Fandens Hage. Brætsejlere, som er medlem af Yachtklubben »Furesøen« og Birkerød Sejlklub, tillades at sejle t/r fra klub til området. Andre brætsejlere henvises til at sejle ud fra Furesøbad.

8) Fartøjer, som ikke er nævnt i § 3 stk.1, skal inden sejlads godkendes af Naturstyrelsen.

9) De nærmere vilkår for motorsejlads findes i Naturstyrelsens »Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen«

Bilag 2

Fiskeri

1) Lystfiskeri er tilladt med gyldigt lystfiskertegn. Personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension, er undtaget fra kravet om lystfiskertegn.

2) Det erhvervsmæssige fiskeri er forbeholdt Naturstyrelsens fiskeriforpagter.

3) Lystfiskeri er tilladt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, dog med de nedennævnte begrænsninger.

4) Der må ikke fiskes ål.

5) Fiskeri er tilladt med kaste- og medegrej samt med liner trukket efter fartøj, hvor linelængden målt fra stangspids til agn/blink ikke overstiger 25 m.

6) Der må ikke anvendes harpun, lyster eller selvfangende redskaber af nogen art, således hverken krebse- og åleruser, åleliner, net eller lignende, dog kan sænkenet anvendes til fangst af agnfisk.

7) Forfodring er ikke tilladt.

8) Der må ikke anvendes fiskegrej af bly.

9) Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der kun anvendes agnfisk eller rogn, der stammer fra Mølleåsystemet.