Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø

11. juli 2020, 19.19

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø

I medfør af § 29, stk. 2, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål:

1) At beskytte naturværdierne i og omkring Farum Sø og herunder specielt beskytte de naturværdier, som har begrundet, at Farum Sø er udpeget til EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde.

2) At sikre en rekreativ benyttelse af Farum Sø og dens bredarealer, der giver borgerne muligheder for at udøve et stille friluftsliv i harmoni med floraen og faunaen.

3) At sikre de landskabelige værdier på og omkring Farum Sø.


Færdsel og ordensregler


§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder for Farum Sø. Sejladsområdet afgrænses af Hestetangsåens indløb i Farum Sø og Fiskebækkens udløb i Furesøen.


§ 3. Færdsel med kanoer og kajakker kortere end 7 m er tilladt for bredejere i Farum Sø og Furesø uden særlig tilladelse samt medlemmer af en organiseret kano- eller kajakklub i hovedstadsområdet. De enkelte klubber skal forinden have indgået en aftale med Naturstyrelsen. Medlemmer skal på forlangende af Naturstyrelsens repræsentant kunne fremvise gyldigt legitimationskort udstedt af klubben.

Stk. 2. Anden færdsel og sejlads kræver tilladelse af Naturstyrelsen.

Stk. 3. Der må gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning.

Stk. 4. Dykning med flasker er ikke tilladt.


§ 4. Udlejning af fartøjer samt erhvervsmæssig personbefordring på søen må ikke drives uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 2. Der må ikke sejles med bådudlejningens og lystfiskeriforpagternes både fra ½ time efter solnedgang til ½ time før solopgang.

Stk. 3. Reklame-, filmoptagelser og lignende kommercielle aktiviteter på Farum Sø må ikke finde sted uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at afholde nogen form for konkurrencer eller stævner. De lokale fiskeklubbers interne fiskekonkurrencer er ikke omfattet af dette forbud.


§ 5. Alle, der færdes på søen, skal optræde hensynsfuldt.

Stk. 2. Færdsel på søen sker på eget ansvar.

Stk. 3. Brug af musikinstrumenter, radio, højttalere eller lignende er forbudt.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at medtage skydevåben, forstyrre dyrelivet, indsamle planter, færdes i siv- og rørbevoksninger eller bevoksninger af åkander.

Stk. 5. Al jagt på Farum Sø er forbudt.

Stk. 6. Der må ikke efterlades affald i eller ved søen.

Stk. 7. Udlægning af bøjer og lignende kan kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 8. Alle, der færdes på søen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af Naturstyrelsens repræsentant.


Fiskeri

§ 6. Lystfiskeri i Farum Sø er tilladt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.


Reklamer

§ 7. Reklamer på broer, både og søflade er forbudt.

Broer, havne, anvendelse af sø- og opgrødearealer m.v.

§ 8. Etablering af nye og hovedrenovering af eksisterende anlæg (broer, moler, søbredssikringer, havne, ramper og lignende) på sø- eller opgrødeareal kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen, jf. bilag 2.

Stk. 2. Afgravning, rørskær, fældning af træer og buske, opfyldning eller lignende på sø- eller opgrødeareal kan kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 3. Det er tilladt bredejere at have en enkelt båd liggende for svaj ud for sin ejendom inden for 20 m fra ejendommen.

Dispensationer og klage m.v.

§ 9. Naturstyrelsen kan dispensere fra de i denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser eller fastsætte konkrete regler, der afviger fra de generelle bestemmelser.

§ 10. Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4 eller § 5, stk. 1 og 3-8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1204 af 20. november 2006 om færdsel m.v. på Farum Sø ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016